Yayın İlkeleri

Esasen basın özgürlüğüne bağlı olarak bizim hukukumuzda basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının uymak zorunda oldukları belirli bir “ilkeler metni” bulunmamaktadır. Doğal olarak basın kuruluşları ve basın mensupları açısından genel hukuk kurallarının ötesinde hukuken bağlayıcı nitelikte herhangi bir ilke veya kural bulunmamaktadır.

Bu nedenle basın mensupları çalışmalarında hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler bulunmaktadır.

Bizim de kabul ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

 • Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak,
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
 • Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
 • Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek,
 • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 • Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek,
 • Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
 • Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.

Reklam ve Yayın Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Reklam Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi adresinde bulunan (“ Alan Sahibi”) ile merkezi adresinde bulunan (“ Reklam Veren”) arasında akdedilmiştir. Alan Sahibi ve Reklam Veren ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Konu

İşbu Sözleşme Reklam Veren’in Alan Sahibi’ne ait internet sitesinde reklam yayınlanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

Reklam Gereklilikleri

Reklam Veren, reklamını vermek istediği ürünün herhangi bir yasal mevzuatı ihlal etmeyen ürün olduğunu, uygunsuz içerik barındırmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Reklam Veren, verilen reklam kapsamında Alan Sahibi’nin internet sitesine ilişkin sistemin düzgün çalışmasını etkileyecek girişimde bulunmamayı, sistemin işleyişini bozacak veya engelleyecek herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Reklam Veren, herhangi bir virüs salmak, hasar vermek, hukuka veya işbu Sözleşme kurallarına aykırı olarak sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç ve saiklerle elektronik ortamda saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Reklam Veren, yayına alınacak reklam bannerlarının veya ilanlarının, Alan Sahibinin belirttiği kurallara uygun olması gerektiğini, Alan Sahibi’nin uygun görmediği reklamları onaylamayıp yayına sokmama hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Reklam Veren, sahibi olmadığı tescilli markaların logoları ile reklam görseli oluşturmayacağını; reklam görsellerinde metin – iletişim bilgi vb. görsel dışı materyal kullanmayacağını; reklam içeriğinde kullanılacak görsel ile açılacak web sitesinin ilişkili olacağını ve aşağıda sayılan yasaklı ürünlere ilişkin reklam vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileti süren veya ima eden ifadelerle sağlık beyanlı ürün ve cihazlar

Yanıcı ve patlayıcı malzemeler

Bandrolsüz ürünler

Alkollü içecek ve tütün mamülleri

Kurumsal belge satışı

Trafik aygıtları ve plaka

Organ

Evcil Hayvan ve Yasalarca Satışı veya Özel Bakımı Yasaklanmış Hayvan

Telsiz ürünleri

İlaç satışı

Resmi Kıyafet ve Askeri Malzeme

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Alan Sahibi, Reklam Veren’nin reklamını vermek istediği ürüne ve/veya hizmete ilişkin eshahaber'in ve/veya bannerın Alan Sahibi’ne ait eshahaber.com.tr isimli mecrada ve programda kez yayımını sağlamayı kabul eder.

Mücbir sebepler hariç olmak kaydıyla, programın yayımdan kaldırılması, yayımın durdurulması vb. durumlarda kalan yayın sayısı, Alan sahibinin takdirine bağlı olarak bir başka programda uygun bir şekilde yayınlanacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren, Alan Sahibi ile tam bir iş birliği içinde çalışmak, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Reklam Veren, Alan Sahibi’nin verdiği hizmetlere veya bu hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Reklam Veren, anlaşma kapsamında Alan Sahibi’ne doğru, dürüst ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder.

Alan Sahibi, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak performans, reklam konumu, satış, müşteri artışı vb. herhangi bir konuda garanti vermemektedir.

Reklam Veren’in web sitesinde bulunan herhangi bir içerik, yazılım veya virüsten doğabilecek ve reklam aracılığıyla siteyi ziyaret eden kullanıcılara gelecek zararlardan Reklam Veren sorumludur. Reklam Veren madde kapsamında 3. Kişiler nezdinde doğabilecek her türlü talep, iddia ve zarardan Alan Sahibi’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren, Alan Sahibi’ne her bir reklam için ( )

-TL ödeyecektir.

Alan Sahibi, işbu Sözleşme’nin imzalanması akabinde Reklam Veren adına, sözleşme konusu bedele ilişkin hizmet faturası düzenleyecek ve gönderecektir. Reklam Veren faturanın gönderilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ilgili fatura bedelini Alan Sahibi’ne ödeyecektir.

İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Reklam Veren tarafindan ihlal edilmesi yahut hükümlere uyma niyetinin veya imkanının bulunmadığının anlaşılması halinde, Alan Sahibi sözleşmeyi 7 (yedi) iş günü içinde feshedebilir.

Alan Sahibi, 7 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile sözleşmeyi gerekçesiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.

Süre ve Fesih

Reklam Veren, Alan Sahibi’nin veya lisansörlerinin, hizmetler kapsamındaki tüm hukuki haklara veya fikri mülkiyet hakların (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve başkaca ülkelerde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) sahibi olduğu ve bu hizmetlerin Alan Sahibi tarafindan gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri içerebileceğini ve işbu bilgileri Alan Sahibi’nin yazılı izni olmadan açıklayamayacağını kabul ve beyan eder.

Reklam Veren, Alan Sahibi’nin ticari unvanını, markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici özelliklerini kullanma hakkını ve ayrıca Alan Sahibi’nin verdiği hizmetleri kullanırken diğer şirket ve organizasyonların markalarını Alan Sahibi’nin yazılı izni olmaksızın kullanmayacaktır.

Gizlilik

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları her türlü kişisel veriyi ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri,hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Diğer Hükümler

Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan haklarını, yetkilerini ya da ayrıcalıklarını kullanmaması, o Taraf’ın bu haktan kısmen veya tamamen feragat ettiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen ya da tamamen kullanılmaması o hakkın kullanımını veya diğer herhangi bir hakkın, yetkinin ya da ayrıcalığın kullanımını engellemez.

Taraflar, işbu Sözleşme ile kendilerine tanınmış hiçbir hak ve yetkiyi devir veya temlik edemezler.

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

Bu Sözleşme, tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, TC kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanmalıdır. İşbu Sözleşme’den doğan ve kaynaklanan bütün uyuşmazlıkları çözmeye TC Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

(REKLAM VEREN)

Ad Soyad: İmza:

Ad Soyad: İmza:

(ALAN SAHİBİ)

Ad Soyad: İmza:

Ad Soyad: İmza:

Hakkımızda

Eshahaber.com.tr Güncel Gündem Sondakika Haberleri Yerel ve Ulusal